Politika prevence závažné havárie MERO ČR, a. s.

MERO ČR, a.s., se zavazuje, že v oblasti prevence závažných havárií (PZH) dosáhne takové úrovně systému řízení, že její činnosti budou mít minimální vliv na život a zdraví zaměstnanců, obyvatel v okolí, majetek, životní prostředí a bude dodržovat příslušné legislativní předpisy.

Naplnění tohoto závazku bude dosaženo aktivním uplatňováním integrovaného systému řízení (ISŘ).

Základní povinností členů představenstva a všech zaměstnanců společnosti MERO ČR, a.s., i zaměstnanců externích firem je prevence vzniku havárie, omezování rizik a likvidace následků havarijní situace.

Bezpečnost a prevence závažných havárií je nedílnou součástí odpovědnosti všech stupňů vedení. V rámci procesu trvalého zlepšování jsou do této činnosti zapojeni členové představenstva a všichni zaměstnanci společnosti MERO ČR, a.s.

MERO ČR, a.s., aktivně komunikuje o rizicích se všemi zainteresovanými stranami.

Systém řízení prevence závažných havárií je dokumentován, vyhodnocován za pomoci měřitelných cílů a úkolů a následně revidován v rámci ISŘ. Tím je zajištěno jeho trvalé zlepšování a zvyšování bezpečnosti a havarijní připravenosti MERO ČR, a.s.

Zásady prevence závažné havárie MERO ČR, a. s.
 

Systém řízení bezpečnosti

 • Pro naplňování své politiky PZH si společnost vytyčuje cíle PZH, které jsou součástí cílů ISŘ.
 • V rámci analýzy procesů je prováděno posouzení a řízení rizik a to v souladu s legislativními požadavky.
 • Pro dosažení stanovených cílů je vytvořena optimální organizační struktura, jsou vyčleněny finanční, materiální a lidské zdroje.
 • V rámci ISŘ jsou identifikována a řízena rizika jednotlivých procesů. Výstupem analýzy je registr činností.
 • Rizika vzniku závažných havárií jsou identifikována, vyhodnocována a řízena přijímáním vhodných technických a organizačních opatření.

Organizace PZH

 • Veškeré činnosti uvnitř společnosti jsou vykonávány v souladu s legislativními požadavky a interními řídicími dokumenty ISŘ.
 • Pro systém PZH jsou v rámci organizační struktury stanoveny povinnosti a odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců.
 • Prosazování politiky PZH je nedílnou součástí odpovědnosti členů představenstva a všech zaměstnanců společnosti.
 • Členové představenstva a všichni zaměstnanci společnosti jsou seznámeni s politikou, cíli, programy a přidělenými úkoly. Dle svého funkčního zařazení jsou pravidelně a prokazatelně proškolováni.
 • Členové představenstva a všichni zaměstnanci jsou zapojeni do rozhodování o otázkách bezpečnosti a PZH.
 • Do systému řízení PZH jsou zahrnuty i externí firmy, které mají vliv na PZH.
 • MERO ČR, a.s., aktivně komunikuje se všemi zainteresovanými stranami.

Řízení provozu

 • Pro jednotlivé činnosti jsou zpracovány řídicí dokumenty zajišťující jejich bezpečné provádění.
 • Řídicí dokumenty jsou navrhovány a pravidelně přezkoumávány odpovědnými osobami za spoluúčasti zaměstnanců.
 • Revize a kontrola všech zařízení je prováděna dle Generálního inspekčního plánu.
 • Dodavatelé jsou posuzováni a vybíráni mimo jiné i z pohledu schopnosti dodržovat pravidla bezpečnosti, jejichž nedílnou součástí je princip prevence a připravenosti na havárii.

Řízení změn

 • V rámci ISŘ jsou zpracovány, přijaty a zavedeny bezpečné postupy pro plánování a provádění změn stávajících provozních celků a zařízení. Veškeré změny se posuzují z hlediska jejich vlivu na bezpečnost provozu, ochranu životního prostředí, majetek a z hlediska jejich shody s legislativními požadavky.

Havarijní plánování

 • Pro jednotlivé provozní celky jsou zpracovány havarijní plány, jsou vyčleněny příslušné zdroje finanční, personální a materiální.
 • Havarijní plány jsou pravidelně aktualizovány, revidovány a prověřovány v rámci cvičení IZS.
 • Členové představenstva a zaměstnanci společnosti MERO ČR, a.s., jsou pravidelně seznamováni s aktualizovanými havarijními plány a jejich připravenost je ověřována (např. nácvik evakuace).

Sledování plnění programu PZH

 • Plnění cílů a programů PZH je pravidelně ověřováno a vyhodnocováno vedením společnosti MERO ČR, a.s.
 • V případě neplnění jsou přijímána příslušná nápravná nebo preventivní opatření.

Kontrola a audit

 • Systém PZH je periodicky a systematicky prověřován v rámci interních auditů ISŘ.
 • Pravidelně jsou prováděny kontroly dodržování pravidel BP, PO a ochrany ŽP, a to příslušnými specialisty, členy představenstva a vedoucími zaměstnanci společnosti MERO ČR, a.s.
 • Výsledky, poznatky a doporučení z auditů a kontrol jsou zapracovány do ISŘ.
 • Celý systém ISŘ je pravidelně ověřován a přezkoumáván vedením společnosti a externími auditory.

Novinka

Na Centrálním tankovišti ropy byla do řádného provozu uvedena již sedmnáctá velkokapacitní nádrž


1.července 2020

> více informací zde ...