Politika trestní odpovědnosti společnosti

Společnost MERO ČR, a.s., v návaznosti na zákon č. 418/2011 Sb., rozšiřuje svoji integrovanou politiku o oblast prevence trestní odpovědnosti právnických osob s cílem snížení rizika vzniku jejich trestněprávní odpovědnosti.

Vedení společnosti nastaví takové kontrolní a preventivní mechanismy, které umožní snížit riziko trestněprávní odpovědnosti na co nejnižší možnou úroveň.

Základní povinností členů představenstva a zaměstnanců společnosti je dodržování zásad prevence trestněprávní odpovědnosti na všech úrovních.

Systém prevence trestní odpovědnosti bude ze strany vedení společnosti neustále rozvíjen, pravidelně monitorován a vyhodnocován s cílem neustálého zvyšování jeho účinnosti.

Hlavní zásady prevence trestní odpovědnosti:

  1. Identifikace potencionálních rizik možnosti vzniku trestněprávní odpovědnosti společnosti.
  2. Nastavení kontrolních mechanismů pro minimalizaci vzniku situace vedoucí k trestněprávní odpovědnosti společnosti.
  3. Důsledné vyhodnocování případných incidentů, které by mohly zapříčinit vznik trestněprávní odpovědnosti společnosti.
  4. Provádění pravidelných školení s cílem minimalizovat rizika v oblasti vzniku trestněprávní odpovědnosti společnosti.
  5. Opakované seznamování členů představenstva a zaměstnanců s riziky vyplývající z jejich činností, které by mohly zapříčinit vznik trestněprávní odpovědnosti.
  6. Aktivní interní a externí komunikace mezi všemi zainteresovanými stranami.
  7. Nastavení a vyhodnocování cílů v oblasti prevence trestní odpovědnosti.
  8. Pravidelné prověřování a přezkoumávání nastavených pravidel v oblasti prevence trestní odpovědnosti formou interních auditů.
  9. Využívání systému nápravných a preventivních opatření pro řešení případných incidentů či podezření v oblasti trestněprávní odpovědnosti společnosti.