Pipeline Integrity Management

Zvyšující se věk současných ropovodů a stále větší tlak regulačních orgánů na bezpečnost dálkovodních zařízení vytváří bezprecedentní tlak na provozovatele potrubních systémů a nutí je k investování do bezpečnosti a spolehlivosti těchto systémů.

Trendy v tomto odvětví průmyslu jdou jasně ve směru k:

 • striktnější regulaci provozovatelů ze strany regulátorů,
 • adopci mezinárodních standardů,
 • vyšším očekáváním ze strany veřejnosti,
 • vyšší disponibilitě / kratší době odstávek,
 • vyšší náročnosti vzhledem k plánování rehabilitace a její ceně.

Provozovatelé dálkovodů reagují na tyto výzvy formou:

 • lepších plánovacích a řídících procesů,
 • inspekčních strategií založených na rizikové analýze,
 • zlepšených inspekčních a monitorovacích technologií,
 • lepší analýzy získaných dat.

Příčíny havárií dálkovodů v USA:

Příčina havárie%
Interference z třetí strany40
Konstrukční / materiálové defekty20
Vnitřní koroze16
Vnější koroze7
Ostatní17

Jak je z tabulky vidět, nejsou havárie dálkovodů vždy způsobeny přímo provozem ropovodu.

I v tomto případě však mohou mít závažné následky z hlediska:

 • zranění nebo ztráty života,
 • nákladu na dekontaminaci,
 • ušlého zisku,
 • poškozeného životního prostředí,
 • ztráty důvěry a image společnosti.

Mezi neodbornou veřejností se také neustále zvyšuje citlivost na otázky životního prostředí a i média se tomuto tématu věnují se zvýšeným zájmem. A samozřejmě sami operátoři chtějí mít se svým okolím jen ty nejlepší vztahy.

Vzhledem k řečenému je ekonomickou nutností udržovat potrubní systém v co nejlepší kondici a SOUBĚŽNĚ sledovat VŠECHNY parametry, které mohou mít vliv na integritu potrubí a případně mohou zmenšit, či úplně eliminovat riziko havárie, jejíž důsledky by v drtivé většině případů byly velmi závažné.

Budoucnost v oblasti systémů řízení integrity dálkovodů patří systémům spíše formálním, založeným na analýze a vážení rizik. Tyto se zdají být z dlouhodobého hlediska finančně nejvýhodnější a pro firmu nejúspornější. V neposlední řadě jsou tyto systémy řízení také stále více vyžadovány regulačními orgány na celém světě.

Pipeline Integrity Management, nebo-li systém řízení integrity ropovodu musí obsahovat všechny složky provozu a řízení ropovodu, které jakýmkoliv způsobem ovlivňují provoz ropovodu, nebo by mohly hrát úlohu v potencionální havarijní situaci. Mezi tyto patří mimo jiné letecký snímek celé trasy ropovodu a těsně přilehlých oblastí ropovodu se zakreslenou trasou ropovodu, konstrukční data ropovodu výsledky zkoumání vnitřní a vnější koroze ropovodu, záznamy provedených oprav, záznamy vad na ropovodu zjištěných vizuálními kontrolami odkrytých částí potrubí, záznamy nehod i skoronehod a další.

PIM je dnes pevně zakotven ve strategiích mnoha provozovatelů dáklovodních potrubních systémů. Příčiny tohoto jevu lze vysledovat, jak ve zvýšeném povědomí a hlavně intoleranci okolí k únikům uhlovodíků do životního prostředí, tak hlavně v nových regulačních opatřeních pro provoz potrubních systémů, jako jsou například „Code of Federal Regulations Amendment 49 CFR 195.452 Pipeline Integrity Management in High Consequence Areas. Publisher Office of Pipeline Safety“ a „API1160 Managing System IntegrityFor Hazardous Liquid Pipelines First edition November 2001. American Petroleum Institute“ ve Spojených Státech Amerických.

Nové regulační opatření zavedené v USA úřadem pro bezpečnost potrubních systémů (Office of Pipeline Safety) 49 CFR 195.452, které je nyní implementované do federální sbírky norem (Code of Federal Regulations) a které definuje podmínky pro provoz a údržbu potrubních systémů s nebezpečnými látkami, vyžaduje po operátorech potrubních systémů postupné zavedení systému řízení integrity založeného na rizikové analýze. Toto činí se zvláštním důrazem na provozní celky ležící v blízkosti obydlených nebo z hlediska životního prostředí citlivých oblastí.

Systém řízení integrity ropovodu (PIM) musí obsahovat na základě rizikové analýzy hodnoticí mechanizmy pro určení prioritních jak inspekčních, tak i rehabilitačních akcí. Systém PIM se svou rizikovou analýzou, novými metodami zpracování dat a vyspělou vizualizací výsledků a vztahů mezi nimi v součinnosti s vylepšenými metodami stávajícího řízení ropovodu výrazně zvyšuje míru jistoty, že ropovod splní provozní a bezpečnostní požadavky a požadavky na integritu celého zařízení.

Otevřít náhled obrázku

Vnitřní logiku PIM založeného na rizikové analýze lze zjednodušeně popsat následujícím vývojovým diagramem:

Vývojový diagram

Směr k ještě mnohem většímu množství zpracovávaných dat je díky obrovskému rozvoji formálního řízení technologických celků na základě rizikové analýzy nevyhnutelný.