HISTORIE VÝSTAVBY


Centrální tankoviště ropy Nelahozeves (CTR)

Skladovací kapacity ropy tvořily v letech 1994 - 1998 čtyři nádrže o objemu 50 tis. m3 a šest nádrží každá o objemu 100 tis. m3.

Otevřít náhled obrázku
Otevřít náhled obrázku
Otevřít náhled obrázku

Uvedení do provozu skladovacích kapacit ropy

I. etapa výstavby CTR - červenec - srpen 1994

4 nádrže po 50 tis. m3 se značením H03 – H06


II. etapa výstavby CTR - listopad 1996 - duben 1997

4 nádrže po 100 tis. m3 se značením H01 – H02 a H7 – H08


III. etapa výstavby CTR dokončena v lednu 1998

2 nádrže po 100 tis. m3 se značením H09 - H10


Otevřít náhled obrázku

Po dokončení výstavby nádrží H01 – H10 byla skladovací kapacita v areálu Centrálního tankoviště ropy 800 tis. m3 ropy.

Rozšíření Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves (RCTR)

Výstavba „Rozšíření Centrálního tankoviště ropy I“ (nádrž H21 – H24 každá o objemu 125 tis. m3 probíhala v letech 2001 – 2004.

V červenci 2000 se MERO ČR, a. s., stala vítězem výběrového řízení na realizaci skladovací kapacity surové ropy, která byla v té době jednou z podmínek našeho vstupu do Evropské unie.
V rámci rozsáhlého investičního záměru „Rozšíření Centrálního tankoviště ropy I“ a „Rozšíření Centrálního tankoviště ropy II“ byla skladovací kapacita ropy Centrálního tankoviště postupně rozšířena o dalších 6 nadzemních ocelových skladovacích nádrží, každá o objemu 125 tis. m3.


Průběh přípravy stavby

V rámci předinvestiční přípravy stavby probíhaly výkupy pozemků, hydrogeologické průzkumy budoucího staveniště, zpracovávání dílčích stupňů projektové dokumentace, projednávání záměru z pohledu jeho vlivu na životní prostředí (posudek EIA), územní a stavební řízení. Před zahájením výstavby probíhalo též zadávací řízení pro výběr dodavatelů podle zákona o veřejných zakázkách.


Průběh realizace výstavby

Výstavba dalších skladovacích kapacit ropy technologicky plně navazovala na provozní soubory CTR realizovaného a uvedeného do provozu v letech 1994 – 1998. Některé technologie, protipožární a zabezpečovací systémy byly již modernizované.

Otevřít náhled obrázku Otevřít náhled obrázku

Výstavba a uvedení do provozu nových skladovacích kapacit ropy

Výstavba skladovacích nádrží H21 a H22 včetně příslušné technologie probíhala od března 2001 do srpna 2003, kdy byl zahájen zkušební provoz a o dva měsíce později bylo vydáno povolení k jejich trvalému provozu.
Výstavba nádrže s označením H23 včetně související technologických celků probíhala v období od března 2001 do ledna 2004. Následoval zkušební provoz této části stavby a po jeho bezproblémovém průběhu, provoz trvalý.
Výstavba nádrže H24 včetně napojení na technologii Centrálního tankoviště byla zahájena v červenci 2002 a dokončena v srpnu 2004. Následně byla tato etapa výstavby též zkolaudována a uvedena do trvalého provozu.


Otevřít náhled obrázku

Tímto byla dokončena I. část Rozšíření CTR Nelahozeves. Po dokončení výstavby nádrží H21 – H24 byla skladovací kapacita v areálu Centrálního tankoviště ropy 1 300 tis. m3 ropy.


Výstavba „Rozšíření Centrálního tankoviště ropy II“ (nádrž H11 – H12 každá o objemu 125 tis. m 3) probíhala v letech 2006 – 2008.

Na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě mezi ČR SSHR a MERO ČR, a. s., o ochraňování státních hmotných rezerv, který byl podepsán v roce 2005, měla být opět navýšena skladovací kapacita ropy v ČR.
V této době mělo MERO ČR, a. s. již k dispozici všechna platná rozhodnutí nutná k zahájení výstavby dalších skladovacích kapacit ropy, jako například kladný posudek EIA, územní rozhodnutí a stavební povolení. Neprodleně proto bylo zahájeno podle zákona o veřejných zakázkách zadávací řízení veřejné nadlimitní zakázky pro Rozšíření Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves II, výstavbu nádrž H11 a H12.
V rámci realizace Rozšíření Centrálního tankoviště ropy II proběhla mimo jiné i komplexní modernizace stabilního hasicího zařízení (SHZ) nádrží realizovaných v letech 1994 – 1998, modernizace řídícího systému SHZ a modernizace elektronického požárního zabezpečení nádrží.

Otevřít náhled obrázku Otevřít náhled obrázku

Výstavba a uvedení do provozu dalších skladovacích kapacit ropy

Výstavba skladovací nádrže ropy s označením H11, včetně příslušné technologie a jejího napojení na Centrální tankoviště ropy probíhala od července 2006 do května 2008, kdy bylo povoleno zahájení zkušebního provozu. Výstavba skladovací nádrže H12, včetně připojení technologie, probíhala též v termínu od července 2006. Zkušební provoz byl zahájen v září 2008. Obě nádrže byly zkolaudovány a uvedeny do trvalého provozu v prosinci 2008. Po dokončení výstavby nádrží H11 a H12 byla skladovací kapacita ropy v areálu Centrálního tankoviště navýšena o dalších 250 tis. m3 ropy.

Otevřít náhled obrázku Otevřít náhled obrázku
Novinka

Na Centrálním tankovišti ropy byla do řádného provozu uvedena již sedmnáctá velkokapacitní nádrž


1.července 2020

> více informací zde ...