Integrovaný systém řízení

 • Je v souladu s normami ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001 a ISO 50001
 • Hlavním posláním ISŘ je:
  • snižování negativních vlivů na životní prostředí a ochrana zdraví zaměstnanců a veřejnosti
  • uplatňování nejlepších dostupných postupů a technologií pro uspokojování potřeb našich zákazníků
  • vysoké požadavky na dodavatele služeb související s výše uvedenými normami a našimi obchodními podmínkami
  • aktivní komunikace se zaměstnanci, zákazníky, dodavateli a dalšími zainteresovanými stranami
  • pravidelná kontrola a přezkoumávání všech prvků systému v rámci trvalého zlepšování
  • pravidelná kontrola a přezkoumávání všech prvků systému v rámci trvalého zlepšování
  • bližší specifikace je k dispozici v řídicím dokumentu Politika ISŘ, která zahrnuje i Politiku prevence závažné havárie a Politiku trestní odpovědnosti
  • každoročně jsou stanovovány a vyhodnocovány cíle ISŘ
 • Minimálním standardem je dodržování všech zákonů a norem týkajících se:
  • kvality,
  • ochrany životního prostředí,
  • bezpečnosti informací a kybernetické bezpečnosti
  • prevence závažných havárií
  • bezpečnosti práce a požární ochrany
  • energetického managementu
 • Základní pravidla ISŘ určuje Příručka Integrovaného systému řízení