Motto

Naše společnost je jediným přepravcem ropy do České republiky potrubními systémy - ropovody.


MERO Česká republika

MERO ČR, a.s. (mezinárodní ropovody), vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Oba ropovody vstupují do Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves, kde společnost vybudovala celkem 17 ropných nádrží s celkovou skladovací kapacitou 1.675.000 m3.

MERO ČR, a.s., vznikla k 1. lednu 1994 sloučením PETROTRANS, a.s., Kralupy nad Vltavou a MERO IKL, a. s., Kralupy nad Vltavou. Spojením těchto subjektů byly provoz ropovodu Družba a tehdejší výstavba ropovodu IKL začleněny do jednoho celku.

Od prosince 2012 vlastní MERO ČR, a.s. 5% podíl ve společnostech vlastnících a provozujících ropovod TAL. Touto akvizicí byl realizován zásadní krok k posílení úrovně energetické bezpečnosti České republiky.

Naše společnost je držitelem certifikátů prokazujících shodu s požadavky norem ISO 9001, ISO 14001, ČSN ISO/IEC 27001 a OHSAS 18001, což dohromady tvoří integrovaný systém řízení, který sestává z již zmiňovaného systému EMS dle ISO 14001, dále pak systému managementu jakosti dle ISO 9001, systému managementu bezpečnosti informací dle ČSN ISO/IEC 27001 a systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001, resp. Směrnice Rady 96/82/ES. Nedílnou součástí integrovaného systému řízení je již zavedený systém personálního řízení, systém finančního řízení, systém řízení ochrany dat, pipeline integrity management a další subsystémy.

MEzinárodní ROpovody

  • jsme stabilní, technologicky a finančně silná společnost
  • zajišťujeme přepravu ropy a skladování ropy (případně ropných produktů)
  • jsme úspěšně provozovanou firmou se zahraničními majetkovými účastmi důsledně pečující o zájmy akcionáře, zákazníků, zaměstnanců s odpovědností vůči veřejnosti
  • jsme součástí integrálního evropského ropného a energetického komplexu, plníme úkoly v oblasti zajištění energetické bezpečnosti země
  • dlouhodobě uplatňujeme integrovaný systém řízení
  • s naším jménem se pojí perspektiva, důvěryhodnost a kvalita

Spolehlivě, bezpečně a ekologicky zajišťovat zásobování českého hospodářství ropou