Veřejné zakázky

Společnost MERO ČR, a. s., při pořizování dodávek, služeb a stavebních prací postupuje dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Veřejné zakázky jsou uveřejňovány v souladu s tímto zákonem na certifikovaném profilu zadavatele na webové adrese: https://www.tenderarena.cz/profily/Mero

Dále společnost MERO ČR, a. s., je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv povinna ve veřejném registru smluv uveřejňovat smlouvy a objednávky, které nenaplňují některou z výjimek z povinnosti uveřejnění ve smyslu tohoto zákona

S ohledem na shora uvedené společnost MERO ČR, a. s., své obchodní partnery upozorňuje, že veškeré smlouvy nebo objednávky podléhající povinnosti uveřejnění v registru smluv musí být od 1. 7. 2017 učiněny výlučně v písemné formě. Smlouvy či objednávky, na něž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývají účinnosti dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv nejdříve dnem uveřejnění.

Případné dotazy k veřejným zakázkám zasílejte na e-mail: zakazky@mero.cz.