Žádosti o informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, může žadatel adresovat v listinné podobě na adresu sídla společnosti, případně elektronicky do datové schránky nebo emailem na adresu elektronické podatelny. Žádost lze podat také ústně.

Oficiální název společnosti: MERO ČR, a.s.


Důvod a způsob založení:

Společnost MERO ČR, a.s. (dále také „společnost“) vznikla v lednu 1994 sloučením společností Petrotrans, a.s., a Mero IKL, a.s. MERO ČR je vlastníkem a provozovatelem české části ropovodu Družba a ropovodu IKL. Společnost MERO ČR, a.s., má zásadní úlohu také v oblasti skladování a ochraňování strategických nouzových zásob ropy pro Českou republiku. Pro tyto účely bylo vybudováno u Nelahozevsi centrální tankoviště ropy (CTR) s ropnými nádržemi.


Organizační struktura: 
https://mero.cz/o-spolecnosti/organy-spolecnosti-2/


Kontaktní spojení:

MERO ČR, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2334

Sídlo: Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 27801

IČ: 601 93 468

tel.: +420 315 701 100

podatelna: info@mero.cz

ID datové schránky: a4we6rxNejdůležitější předpisy, podle nichž společnost MERO ČR, a.s., jedná:
Stanovy společnosti MERO ČR, a.s.

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy

Postup při podání žádosti:

Podávání žádostí o poskytnutí informací a jejich vyřizování upravuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Náležitosti žádosti (§ 14 odst. 2 InfZ):

  • ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu InfZ
  • fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště
  • právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Žadatel může podat stížnost na postup společnosti při vyřizování žádosti o informace. Stížnost může podle § 16a odst. 1 InfZ podat žadatel

  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 (tedy odkázáním na zveřejněnou informaci),
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost je možné podat písemně nebo ústně ve lhůtě 30 dní ode dne uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti nebo ve lhůtě 30 dní ode dne doručení sdělení o způsobu vyřízení žádosti.

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podle ustanovení § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat odvolání, a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí.

O odvolání rozhoduje Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Odvolání se podává u společnosti MERO ČR, a.s.           

Výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4 InfZ

Společnost neposkytla žádné výhradní licence dle § 14a odst. 4 InfZ.

Sazebník úhrad za poskytování informací:

V souvislosti s poskytováním informací je společnost oprávněna žádat úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informace žadateli. Společnost může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Náklady na pořízení kopií (černobílé kopírování) a tisk:

formát A4 jednostranný 1,00 Kč/A4

formát A4 oboustranný 2,00 Kč/A4

formát A3 jednostranný 2,00 Kč/A3

formát A3 oboustranný 4,00 Kč/A3

Náklady na pořízení kopií (barevné kopírování) a tisk:

formát A4 jednostranný 4,00 Kč/A4

formát A4 oboustranný 8,00 Kč/A4

formát A3 jednostranný 8,00 Kč/A3

formát A3 oboustranný 16,00 Kč/A3

Osobní náklady: za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací za 1 hod. a za každou další započatou hodinu (celkem počet hodin všech zaměstnanců, kteří vyhledané informace zpracovávali) 300,00 Kč/hod.