Kvalita ropy

Zajištění požadavků na kvalitu ropy

Při přepravě, míchání a skladování ropy je nezbytné, z důvodu následného zpracování v rafinérii, zachovat kvalitativní parametry ropy. Naše společnost průběžně monitoruje vybrané kvalitativní ukazatele. Jedná se zejména o vzorkování nádrží, online odběry a měření při přepravě v ropovodu. Dále probíhá pravidelné sledování a analyzování kvalitativních parametrů jako hustoty, obsahu vody a mechanických nečistot, měří se též pomocné veličiny pro sledování jednotlivých dávek např. rychlosti šíření zvuku apod. Z důvodu optimalizace míchání a provozování nádrží se periodicky sleduje množství usazenin v nádržích.

Naše společnost dlouhodobě spolupracuje na výzkumných projektech zaměřených na optimalizaci skladování a přepravy ropy s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a s Ústavem technologie ropy a alternativních paliv.

V rámci spolupráce byla úspěšně dokončena unikátní komplexní studie na stanovení vlivu dlouhodobého skladování na kvalitu ropy a optimalizaci obměn ropy během dlouhodobého skladování. V rámci studie byly více než 4 roky pravidelně odebírány vzorky z vybraných nádrží a prováděny komplexní analýzy, současně s tím byla zpracována metodika pro optimalizaci přepravy parafinických druhů ropy. Na základě výsledku byl následně vyvinut laboratorní model na simulaci chování ropy při dlouhodobém uskladnění.

V rámci spolupráce s VŠCHT Praha byly vyvinuty speciální pomůcky na odběry vzorků z nádrží.

Graficky znázorněný výsledek z měření úsad v ropné nádrži