Protikorozní ochrana

Mezi hlavní zařízení, která chráníme proti korozi, patří nadzemní nádrže pro skladování strategických zásob ropy, podzemní vedení ropovodů nebo areály čerpacích stanic. Primární ochranou jsou speciální nátěrové systémy s dlouhou životností pro nadzemní části a izolační povlaky (bitumen, polyetylen) pro podzemní vedení. Jako sekundární opatření tam, kde by došlo k poškození izolace ropovodu nebo dna nádrže, funguje katodická ochrana. Tento systém zajišťuje síť stanic katodické ochrany několika poskytovatelů, kteří vedou svá potrubí ve společném koridoru. Katodická ochrana využívá jednoduchých elektro-chemických dějů k ochraně podzemních částí v místech případného porušení izolace.

Funkčnost katodické ochrany je ověřována dálkovým přenosem z jednotlivých stanic, registračním měřením 24/7 systémem Korodat a také v terénu pravidelným kvartálním měřením na propojovacích objektech. Integrita izolace potrubí je testována v pravidelných intervalech kontrolou izolace a nalezené vady jsou vyhodnocovány a zařazovány do plánu oprav.

Kvalita a zbytková životnost nátěrových systémů nádrží nebo nadzemních částí potrubí je průběžně vyhodnocována kvalifikovanou interní a externí supervizí dle platných standardů. U nádrží se jedná o celky s velkou plošnou výměrou v řádu tisíců metrů čtverečních. Pro udržení dobrého stavu je to logistická výzva.

Protikorozní ochrana spolupracuje s dalšími specialisty v rámci útvaru Inspekce a kvality. Pro ukládání a vyhodnocování dat jsou využívány moderní hardwarové a softwarové prostředky a zejména geografický informační systém.

Kontrola neporušenosti izolace
Kontrola horního lubu supervizí
Aplikace nátěrového systému meziprostoru nádrže
Kontrola neporušenosti izolace