Projekty společného zájmu

Projekty společného zájmu (PCI – Projects of Common Interest) jsou definovány v Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 347/2013. Toto nařízení identifikuje strategické prioritní koridory a zeměpisné oblasti energetické infrastruktury s transevropským/příhraničním rozměrem za účelem dosažení cílů stanovených Evropskou Unií. Projektem společného zájmu se rozumí projekt, který je nezbytný pro realizaci prioritních koridorů a oblastí energetické infrastruktury, má přispět k rozvoji sítí v jednotlivých koridorech a je uveden na unijním seznamu projektů společného zájmu.

Pro zařazení do unijního seznamu musely navržené projekty splnit několik podmínek, zejména přinášet významný prospěch alespoň dvěma členským státům, přispívat k integraci a větší hospodářské soutěži, zlepšovat zabezpečení dodávek energie a vést ke snižování emisí oxidu uhličitého.

Mezi projekty společného zájmu jsou zařazeny tyto projekty společnosti MERO ČR, a. s.:

Projekt „TAL plus“

Záměrem projektu je zvýšení přepravní kapacity stávajícího ropovodu z Terstu do oblasti Ingolstadtu. Případné úpravy a investice by probíhaly přímo na systému ropovodu TAL, který vede z Itálie přes Rakousko do Německa – tedy mimo území České republiky. Byla zpracována studie proveditelnosti a průběžně realizovány dílčí fáze projektu, o dokončení projektu v plném rozsahu zatím není rozhodnuto.

Projekt „Potrubní propojení Litvínov – Leuna (Spergau)“

Projekt se týká možné výstavby nového potrubního propojení Litvínov – Leuna, včetně všech nutných souvisejících úprav a investic na stávajících zařízeních. Případná výstavba a investice s projektem spojené by probíhaly jak na území České republiky, tak z větší části i na území Německa. O realizaci projektu zatím nebylo rozhodnuto.

V případě jakýchkoli dotazů k projektům společného zájmu nás kontaktujte.
Kontaktní osoba: Barbora Putzová, +420 315 701 319, e-mail: pr@mero.cz